Lider du av smärta efter amputation?

Projektbeskrivning Center for Bionics and Pain Research (CBPR) söker efter deltagare till en klinisk studie av kirurgisk behandling av smärta efter amputation. Studien innefattar en jämförelse av tre olika kirurgiska ingrepp, och har godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Vi söker personer som är 18 år och äldre som lider av smärta relaterat till amputation av någon extremitet.

Vad går projektet ut på och varför skulle jag delta? En omfattande amputation är en livsförändrande händelse. Förutom förlorad förmåga att utföra rörelser, lider majoriteten av någon form av smärta till följd av amputationen. Smärtan kan hålla i sig i veckor, månader, år, eller till och med resten av livet. De vanligast rapporterade smärtorna kan klassificeras som neuromsmärta, stumpsmärta och fantomsmärta. Dessa typer av smärta har visats kunna påverka vardagslivet negativt, till exempel vad det gäller socialt liv, arbete och sömn. Målet med det här projektet är att undersöka tre olika kirurgiska tekniker som används som behandling av post-amputationssmärta. Alla tre kirurgiska ingrepp används redan i klinisk praktik. Genom att delta i studien kommer du att bidra till ökad kunskap, och potentiellt uppleva en förbättring av din smärta. Du kommer att randomiseras till en av de tre kirurgiska teknikerna och kommer inte veta vilken av behandlingarna du har fått upp till 12 månader efter ingreppet

Hur utförs studien? Studien innebär att du deltar i 12 besök, inklusive 4 besök före operationen, 1 besök för operation och därefter 7 uppföljningsbesök fördelade på en femårsperiod efter operationen. Alla besök kommer primärt att ske vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal, och några besök kan komma att ske via telefon eller videosamtal.

Vid varje besök kommer du ombes att delta i olika uppgifter, som att besvara frågeformulär, delta i intervjuer kopplade till behandlingen, genomgå läkarundersökningar, och delta i icke-invasiv avläsning av hjärnans elektriska aktivitet (elektroencefalografi, EEG). Det kirurgiska ingreppet sker under ett besök.

Theme: Overlay by Kaira
English EN Swedish SV